Home

การจัดการความรู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กิจกรรมล่าสุด

สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย ครั้งที่ 5/62 27 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2562 ในจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้ด้านวิจัย ดังนี้ 

admin

April 5, 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนผลการวิจัย/การอภิปรายผล การเขียนสรุปผล และสรุปขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย

admin

April 5, 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทนำ/หลักการและเหตุผล การเขียนวัสดุอุปกรณ์และระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนเอกสารอ้างอิง

admin

April 5, 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อดังนี้ ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวเขียนบทความวิจัย การเขียนชื่อเรื่องบทความวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี และจรรยาบรรณนักวิจัย/ความซ้ำซ้อนของบทความวิจัย

admin

April 5, 2564

ภาพกิจกรรมล่าสุด

2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทนำ/หลักการและเหตุผล การเขียนวัสดุอุปกรณ์และระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนเอกสารอ้างอิง

admin

April 5, 2564

2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อดังนี้ ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวเขียนบทความวิจัย การเขียนชื่อเรื่องบทความวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี และจรรยาบรรณนักวิจัย/ความซ้ำซ้อนของบทความวิจัย

admin

April 5, 2564

2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุม ครั้งที่ 1 (จัดทำแผนการจัดการความรู้)

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

admin

April 5, 2564