ประกันคุณภาพ

ข้อมูลเผยแพร่ล่าสุด

ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive)

ระดับคณะ

Google Drive เก็บข้อมูลโดย สำนักงานประกัน 1.การผลิตบัณฑิต 2.การวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.การบริหารจัดการ 6.เล่มรายงานการประเมินตนเอง (Office 365) 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan / ค่าเป้าหมาย ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Google Drive โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan /ค่าเป้าหมาย ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Google Drive โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan / ค่าเป้าหมาย ข้อมูลปีการศึกษา 2563 ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

Google Drive เก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีชีวภาพ

Google Drive เก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)