ประกันคุณภาพ

ข้อมูลเผยแพร่ล่าสุด

ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive)

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Google Drive เก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 8.แผนพัฒนาและค่าเป้าหมาย 10.ฐานข้อมูล มคอ. ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ระดับคณะ

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 1.การผลิตบัณฑิต 2.การวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.การบริหารจัดการ 6.เล่มรายงานการประเมินตนเอง (Office 365) 7.Improvement plan 8.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 9.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.แผนพัฒนาและค่าเป้าหมาย 8.ฐานข้อมูล มคอ. ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 8.Improvement plan คลิกลิงก์เพื่อกรอกรายงาน (One Drive คณะ) 9.ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ ตบช. 10.ฐานข้อมูล มคอ. ข้อมูลประกันคุณภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.แผนพัฒนาและค่าเป้าหมาย 8.ฐานข้อมูล มคอ. ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.แผนพัฒนาและค่าเป้าหมาย 10.ฐานข้อมูล มคอ. ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.แผนพัฒนาและค่าเป้าหมาย 8.ฐานข้อมูล มคอ. ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีชีวภาพ

Google Drive เก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.ค่าเป้าหมายและแผนพัฒนา 10.ฐานข้อมูล มคอ. ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.แผนพัฒนาและค่าเป้าหมาย 9.ฐานข้อมูล มคอ. ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1. คลิกลิงก์เพื่ออัพโหลดข้อมูล ข้อมูลผลการดำเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมา

ศูนย์บริการวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1. คลิกลิงก์เพื่ออัพโหลดข้อมูล ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

สำนักงานคณบดี

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1. คลิกลิงก์เพื่ออัพโหลดข้อมูล ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)