Home

ข่าวสารล่าสุด

ภาพกิจกรรมล่าสุด

2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อ การเขียนบทนำ/หลักการและเหตุผล การเขียนวัสดุอุปกรณ์และระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนเอกสารอ้างอิง

admin

April 5, 2564

2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อดังนี้ ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวเขียนบทความวิจัย การเขียนชื่อเรื่องบทความวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี และจรรยาบรรณนักวิจัย/ความซ้ำซ้อนของบทความวิจัย

admin

April 5, 2564

2562

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุม ครั้งที่ 1 (จัดทำแผนการจัดการความรู้)

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

admin

April 5, 2564

การจัดการความรู้ ล่าสุด

เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อเรือบางพระ

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีพื้นที่ติดทะเลด้านอ่าวไทยหลายอำเภอ อาชีพการทำประมงจึงเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของประชาชนในจังหวัดชลบุรี และอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดชลบุรีมานานพอๆ กับอาชีพการประมงคือการต่อเรือประมงพื้นบ้าน

admin

May 6, 2564

เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม

หากเอ่ยถึงข้าวหลามคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ข้าวหลามหนองมน ซึ่งมีชื่อเสียงในการทำข้าวหลามจนเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อประจำจังหวัดชลบุรี ดังคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า”ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” แต่จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าตำบลบางพระ

admin

May 6, 2564

เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำประมงพื้นบ้านและการแปรรูปอาหารทะเล

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 65 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวตลอดด้านตะวันตกตั้งแต่เหนือจรดใต้ ความยาวถึง 156.83 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายทะเลที่มีพื้นที่ติดทะเลด้านอ่าวไทยหลายอำเภอ อาชีพการทำประมงน้ำเค็ม เป็นอาชีพสำคัญของประชากรจังหวัดชลบุรี โดยแหล่งทำประมงน้ำเค็มคือบริเวณห้าอำเภอ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับ

admin

May 6, 2564

ประกันคุณภาพระดับคณะ หลักสูตร

ระดับคณะ

Google Drive เก็บข้อมูลโดย สำนักงานประกัน 1.การผลิตบัณฑิต 2.การวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.การบริหารจัดการ 6.เล่มรายงานการประเมินตนเอง (Office 365) 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan / ค่าเป้าหมาย ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Google Drive สำหรับเก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Google Drive โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan /ค่าเป้าหมาย ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Google Drive โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan / ค่าเป้าหมาย ข้อมูลปีการศึกษา 2563 ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

Google Drive เก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

เทคโนโลยีชีวภาพ

Google Drive เก็บข้อมูล โดยสำนักประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก 1.การกำกับมาตรฐาน 2.บัณฑิต 3.นักศึกษา 4.อาจารย์ 5.หลักสูตร การเรียนการสอน 6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7.Improvement plan ประกันคณะ หลักสูตร (Google Drive) ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน (Google Drive)

ประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน